Board Of Directors

CASEC Board of Directors (2013-2015)

Title Name
President Qing Jin (Palm Beach)
Former President Paul Duan
VP James Zhang (Broward)
Xuejun (Jim) Yu(Miami)
Qingchuan Yao (Palm Beach)
Jie Jia (Public Relation)

Cliff Li (Community Outreach)

Treasurer Zhenquan Chen
Public Relation Jie Jia (Public Relation)
John Deng
Legal Advisor Hongwei Shang
Fundraising Committee Qingchuan Yao (Palm Beach)
James Zhang (Broward)
Xiaodong Zai
Jiangguo Liu
Xing Guo
Jie Jia (Public Relation)
Membership Ning Wang
Bing Wang
Chinese Education Fuchen Chen
Lianfen Qian
Online Communication /Web/News Letter Jian Huang
Yuxing Gan
Jing Fu
Aiming Huang
Yuanhui Zhao
Tin Zhao
Board Members Joyce Zhang
Kang Qiang
Li Lin
Nancy Xiong
Zhang Long
Norisa Hui
Robin Ren
Yang Wang
Guan Xin
Eric Liu
Qian Wen
James Ou
Wei Feng
Jinghai Wen
Event Coordination Xuejun (Jim) Yu(Miami)
Monica Shang
Guomei Wu
Philyra Li
Poke Club BinHe Gu
CLUB CJC Xiaolan Wu
Joy Dance Group Xi Zheng
Palm Beach Dance Club Monica Shang
Tennis Club Cliff Guo
Basketball Club John Lu
Newsletter

Log In